Brief aan minister OCW over moeders en zwangere vrouwen die een opleiding volgen

19 september 2015

Op 18 september 2015 stuurde het proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met PILP, st. Studerende Moeders, NVR en FNV Vrouw een brief aan het ministerie van OCW over de problematiek van jonge moeders en zwangere vrouwen die een opleiding volgen. Zie hier ook de oproep van de stichting Studerende Moeders voor vrouwen om zich te melden. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

T.a.v. minister Jet Bussemaker

Rijnstraat 50

 2515 XP Den Haag

 

Leiden, 18 september 2015

 

Betreft: Jonge moeders die een opleiding volgen en zwangere studenten

 

Excellentie, geachte mevrouw Bussemaker,

 

Namens de onderstaande personen en organisaties wend ik mij tot u met het navolgende.

 

Op 26 februari 2015 heeft de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) een brief geschreven aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de problemen die studerende moeders en zwangere studenten ervaren (bijlage)[1].  

 

Volgens het Steunpunt Studerende Moeders en de VVR loopt deze groep studenten een zeer groot risico op studievertraging en/of studieuitval, in combinatie met een forse studieschuld. Uit een verslag van de Kamercommissie voor OCW is gebleken dat de uitval van studerende moeders en zwangere studenten in het MBO 50% bedraagt en in het HBO 75%.[2] Wij vinden dit erg zorgelijke cijfers.

Het Steunpunt Studerende Moeders en de VVR geven aan dat de kern van de problematiek is gelegen in het feit dat er voor studerende moeders en zwangere studenten geen goede regelingen zijn getroffen (rond tentamens, roosters en uitloop), terwijl die er bijvoorbeeld wel zijn voor topsporters of mensen met een beperking. Zij geven aan dat deze groep studenten overgeleverd is aan de goedwillendheid van een onderwijsinstelling.

 

Met veel belangstelling hebben wij het debat gevolgd. Wij zijn erg geïnteresseerd in uw reactie ten aanzien van de brief van de Vereniging voor Vrouw en Recht en zouden daarover graag geïnformeerd willen worden.

 

Herkent u deze problematiek met betrekking tot studerende moeders en zwangere studenten? Zo ja, bent u voornemens actie te ondernemen? Zo ja, op welke manier?

 

Bij voorbaat hartelijk dank,

 

Hoogachtend,

 

Jelle Klaas, projectcoördinator Public Interest Litigation Project[3]

 

Mede namens:

 

Anniek de Ruijter, voorzitter Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann

 Lili Brouwer, voorzitter FNV Vrouw

 Dorenda Gerts, voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

 Annemieke de Jong, directeur Steunpunt Studerende Moeders

 


[1] En zie: http://studerendemoeders.nl/wp-content/uploads/2015/07/OCW.25-2-studerende-moeder-VVR.pdf

[2] Kamerstuk II  2014/15, 24 724, nr. 135.

[3] Project van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten: www.pilpnjcm.nl

www.pilpnjcm.nl