Naleving WIA

Datum garantstelling: 
1 juni 2010

Bij de herstelperiode van het borstkanker moet een verzekeringsarts rekening houden met de persoonlijke klachten van patiënt. Dit gebeurt lang niet altijd terwijl het wel staat voorgeschreven in het protocol. Het fonds ondersteunt deze zaak om naleving van het protocol te verzekeren. Het fonds heeft deze aanvraag toegekend omdat er nog geen grensverleggende jurisprudentie is  inzake de toepassing van de verzekeringsgeneeskundige protocollenin het algemeen en van het protocol borstkanker in het bijzonder.

WIA

In deze zaak gaat het om de vraag of het protocol van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) adequaat wordt toegepast bij de herstelperiode die voor borstkanker staat. Dit protocol is als toetsingskader door de Gezondheidsraad opgesteld. De kernboodschap van het hier bedoelde protocol is
dat de verzekeringsarts in beginsel aan moet sluiten bij de ervaring en de klachten van de patiënt. Indien blijkt dat aan het einde van de wachttijd in de WIA sprake is van stagnatie van het herstel, zal de verzekeringsarts
een analyse moeten maken van de oorzaak van de stagnatie en daarbij te rade moeten gaan bij de behandelaars. Dit is in deze zaak niet gebeurd.
De beoordeling hangt natuurlijk mede af van de individuele
omstandigheden

De zaak is tot een schikking gekomen

Stand van zaken