Toelichting op Uitspraak Europese Hof inzake SGP

9 augustus 2012

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media omtrent de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wil het bestuur van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann graag een en ander verduidelijken.

SGP zaak

De SGP moet zijn statuten wijzigen zodat vrouwen volwaardig lid kunnen worden en ook passief kiesrecht krijgen en de Staat mag een partij die vrouwen discrimineert, niet gedogen en subsidiëren. Dat vindt de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met vier andere maatschappelijke organisaties.

Stand van zaken

Overzicht van de uitspraken die de afgelopen jaren gedaan zijn:

SGP verliest de zaak bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

21 juli 2012

Uitspraak: SGP mag vrouwen niet discrimineren
Gisteren is uitspraak gedaan door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de SGP zaak. Het is nu echt definitief: de SGP mag vrouwen niet discrimineren door ze te weren van de kieslijst. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann strijdt al jaren tegen de uitsluiting van vrouwen door de SGP van het passief kiesrecht. Het Fonds verwacht dat er snel effectieve maatregelen tegen de SGP zullen worden genomen door de regering.

Hoog tijd voor maatregelen

Uitspraak EHRVM inzake SGP

20 juli 2012

Het bestuur van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is bijzonder verheugd met de uitspraak van het EHRM ten aanzien van de SGP. Duidelijk is nu dat de SGP vrouwen niet mag uitsluiten, ook niet op grond van godsdienstige motieven.

Mededeling naar aanleiding van het vonnis Alphahulpen van 18 januari 2012

16 april 2012

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft de nodige reacties gekregen van mensen die menen ook recht te hebben op ziekengeld van hun (voormalig) werkgever. Indien u individuele juridische bijstand wil, adviseren wij u contact op te nemen met het plaatselijk juridisch loket. Via deze site kunt u het voor u juiste loket vinden.

Thuiszorginstelling moet zieke alfahulp 6 weken loon betalen!

25 januari 2012

Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn, dat alfahulpen - personen, veelal vrouwen, die via een zorginstelling huishoudelijk werk verrichten bij mensen thuis - helemaal geen inkomen hebben wanneer zij zélf een keer ziek zijn. De thuiszorginstelling moet bij ziekte toch ten minste zes weken loon doorbetalen. Dat vond mevrouw X., alfahulp, die haar krachten bundelde met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Vereniging voor Vrouw en Recht en de Stichting Alphatrots.

Nog geen uitspraak in zaak loondoorbetaling alfahulpen bij ziekte

27 december 2011

Het proefprocessenfonds Clara Wichmann is van oordeel dat er duidelijkheid moet komen over de rechtspositie van alfahulpen bij ziekte. 'Deze beroepsgroep, die voor ten minste 95 % uit vrouwen bestaat, krijgt vaak niet doorbetaald bij ziekte (of slechts gedurende zes weken).

Ongelijke salariëring

27 december 2011

Bij een sollicitatieprocedure wordt nog vaak gekeken naar het laatst verdiende salaris, dat bij mannen doorgaans nog altijd hoger is dan bij vrouwen. Deze beoordelingsmaatstaven werken daarmee discriminerend ten opzichte van vrouwen.

Universiteit van Amsterdam discrimineert vrouwelijke wetenschapper

15 september 2011

Het proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft op 15 september 2011 de Universiteit van Amsterdam gedagvaard wegens discriminatie van een vrouwelijke wetenschapper.Het fonds wil dat de UvA concrete maatregelen neemt om in de toekomst discriminatie te voorkomen, door de selectieprocedure van wetenschappelijk personeel aan te passen.

Donner passeert de Hoge Raad voor SGP

20 april 2011

Minister Donner heeft de Kamer laten weten voorlopig geen maatregelen te willen nemen om het passief vrouwenkiesrecht ook binnen de SGP te garanderen zoals de Hoge Raad in een arrest van meer dan een jaar geleden heeft geëist. Het kabinet wil eerst het oordeel van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens afwachten in de zaak die de SGP inmiddels tegen de Nederlandse Staat heeft aangespannen.

Pagina's

Subscribe to Clara wichmann RSS