Uitspraak Hoge Raad in zaak Borstonderzoek 75+

8 november 2012

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann blijft van mening dat oudere vrouwen niet langer gediscrimineerd mogen worden bij het bevolkingsonderzoek.

Word donateur!

Het gaat goed met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. De afgelopen jaren heeft het fonds belangrijke juridische successen geboekt. En dat is bijzonder omdat het fonds geen subsidie krijgt van de overheid, maar volledig afhankelijk is van donateurs en vrijwilligers. 

Daarom is uw financiële bijdrage van harte welkom. Het voeren van juridische procedures duurt lang en is kostbaar. Wilt u het fonds ondersteunen? U kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL03 INGB 0000 64 34 64. 

 

Toelichting op Uitspraak Europese Hof inzake SGP

9 augustus 2012

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media omtrent de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wil het bestuur van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann graag een en ander verduidelijken.

SGP zaak

De SGP moet zijn statuten wijzigen zodat vrouwen volwaardig lid kunnen worden en ook passief kiesrecht krijgen en de Staat mag een partij die vrouwen discrimineert, niet gedogen en subsidiëren. Dat vindt de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met vier andere maatschappelijke organisaties.

Stand van zaken

Overzicht van de uitspraken die de afgelopen jaren gedaan zijn:

SGP verliest de zaak bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

21 juli 2012

Uitspraak: SGP mag vrouwen niet discrimineren
Gisteren is uitspraak gedaan door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de SGP zaak. Het is nu echt definitief: de SGP mag vrouwen niet discrimineren door ze te weren van de kieslijst. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann strijdt al jaren tegen de uitsluiting van vrouwen door de SGP van het passief kiesrecht. Het Fonds verwacht dat er snel effectieve maatregelen tegen de SGP zullen worden genomen door de regering.

Hoog tijd voor maatregelen

Uitspraak EHRVM inzake SGP

20 juli 2012

Het bestuur van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is bijzonder verheugd met de uitspraak van het EHRM ten aanzien van de SGP. Duidelijk is nu dat de SGP vrouwen niet mag uitsluiten, ook niet op grond van godsdienstige motieven.

Mededeling naar aanleiding van het vonnis Alphahulpen van 18 januari 2012

16 april 2012

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft de nodige reacties gekregen van mensen die menen ook recht te hebben op ziekengeld van hun (voormalig) werkgever. Indien u individuele juridische bijstand wil, adviseren wij u contact op te nemen met het plaatselijk juridisch loket. Via deze site kunt u het voor u juiste loket vinden.

Thuiszorginstelling moet zieke alfahulp 6 weken loon betalen!

25 januari 2012

Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn, dat alfahulpen - personen, veelal vrouwen, die via een zorginstelling huishoudelijk werk verrichten bij mensen thuis - helemaal geen inkomen hebben wanneer zij zélf een keer ziek zijn. De thuiszorginstelling moet bij ziekte toch ten minste zes weken loon doorbetalen. Dat vond mevrouw X., alfahulp, die haar krachten bundelde met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Vereniging voor Vrouw en Recht en de Stichting Alphatrots.

Nog geen uitspraak in zaak loondoorbetaling alfahulpen bij ziekte

27 december 2011

Het proefprocessenfonds Clara Wichmann is van oordeel dat er duidelijkheid moet komen over de rechtspositie van alfahulpen bij ziekte. 'Deze beroepsgroep, die voor ten minste 95 % uit vrouwen bestaat, krijgt vaak niet doorbetaald bij ziekte (of slechts gedurende zes weken).

Ongelijke salariëring

27 december 2011

Bij een sollicitatieprocedure wordt nog vaak gekeken naar het laatst verdiende salaris, dat bij mannen doorgaans nog altijd hoger is dan bij vrouwen. Deze beoordelingsmaatstaven werken daarmee discriminerend ten opzichte van vrouwen.

Pagina's

Subscribe to Clara wichmann RSS