SGP zaak

Thema: 
Datum garantstelling: 
1 april 2002

De SGP moet zijn statuten wijzigen zodat vrouwen volwaardig lid kunnen worden en ook passief kiesrecht krijgen en de Staat mag een partij die vrouwen discrimineert, niet gedogen en subsidiëren. Dat vindt de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met vier andere maatschappelijke organisaties.

Stand van zaken

Overzicht van de uitspraken die de afgelopen jaren gedaan zijn:

Rechtbank Den Haag
datum uitspraak: 
7 september 2005

In 2005 heeft de Rechtbank Den Haag het Clara Wichmann Fonds in de zaak tegen de Staat in het gelijk gesteld. De Rechtbank oordeelde toen dat de Staat in strijd met artikel 7 sub a en sub c Vrouwenverdrag handelt en daarmee onrechtmatig jegens vrouwen. In artikel 7 staat dat de Staat alle passende maatregelen moet nemen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven uit te bannen?. De rechter bepaalde toen dat de Staat daarom geen subsidie aan de SGP mag verstrekken. De Staat is hiertegen in beroep gegaan. In 2005 achtte de rechter het Clara Wichmann Fonds niet-ontvankelijk in haar eis dat de SGP het passief kiesrecht ook aan vrouwen moet toekennen. Het fonds ging hiertegen in beroep.

Gerechtshof Den Haag
datum uitspraak: 
20 december 2007

In december 2007 had het Hof Den Haag het vonnis van de rechtbank bekrachtigd dat de Staat onrechtmatig handelt door niet op te treden tegen de discriminatie van vrouwen door de SGP. Vrouwen kunnen sinds 2006 wel lid worden van de SGP, maar mogen zich nog altijd niet namens die partij verkiesbaar stellen. Het Hof verwijst onder meer naar de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en naar het VN-Vrouwenverdrag als basis voor dit oordeel (het onderscheid dat de SGP tussen mannen en vrouwen maakt bij het passief kiesrecht is verboden op grond van artikel 1 Grondwet, artikel 7 aanhef en onder a en c Vrouwenverdrag, de artikelen 25 en 26 IVBPR en artikel 1 Twaalfde Protocol EVRM). Het Hof vindt dan ook dat de Staat effectieve maatregelen moet nemen om deze discriminatie ongedaan te maken. 

Raad van State
datum uitspraak: 
5 december 2007

In een andere juridische procedure had de Raad van State nog maar twee weken eerder bepaald dat de Staat niet onrechtmatig handelde en de subsidie aan de SGP moest hervatten. Het Hof constateert nu dat deze uitspraak alleen de subsidie betreft en de civiele rechter voor het overige niet bindt. Het is nu aan de Staat zelf om passende maatregelen te nemen om de discriminatie door de SGP ongedaan te maken. Deze maatregelen zullen in beginsel bestaan uit het tot stand brengen van nieuwe wetgeving. Het Hof gaat er vanuit dat de Staat hiertoe zal overgaan.
De Nederlandse Staat is in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag. De juridische strijd bleef hierdoor in volle gang.

Hoge Raad
datum uitspraak: 
9 april 2010

In 2010 oordeelde de Hoge Raad dat de Staat door ondertekening van het VN-Vrouwenverdrag,verplicht is om discriminatie van vrouwen bij politieke
partijen te bestrijden en dat de Staat dus ook vrouwendiscriminatie bij de SGP niet langer mag tolereren. Het Clara Wichmannfonds zag haar jarenlange strijd
beloond. 

Europees Hof van de Rechten van de Mens
datum uitspraak: 
20 juli 2012

De SGP heeft in oktober 2010 aangekondigd zich niet neer te leggen bij het oordeel van de Hoge Raad, en is daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. 

Het Europese hof oordeelde in 2012 dat de SGP vrouwen niet mag uitsluiten, ook niet op grond van godsdienstige motieven. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is bijzonder verheugd met de uitspraak en verwacht op korte termijn effectieve maatregelen om een einde te maken aan de discriminatie.