Verjaring schadevergoeding seksueel misbruik

Datum garantstelling: 
1 februari 2003

Een slachtoffer van langdurig seksueel misbruik maakt aanspraak op vergoeding door de AVP-verzekeraar. In deze zaak gaat het vooral om de vraag of er sprake is van verjaring van haar rechtsvordering, aangezien er meer dan vijf jaren zijn verstreken voordat de verjaring werd gestuit.

Is er sprake van psychische overmacht, waardoor de termijn van vijf jaren verlengd kan worden? Daarnaast komt de vraag aan de orde of de reeks van delicten moet worden gezien als een voortgezette onrechtmatige daad, of als afzonderlijke onrechtmatige daden, zodat na elke inbreuk de verjaringstermijn is gaan lopen.

Rechtbank Utrecht
datum uitspraak: 
26 februari 2003

De rechtbank Utrecht heeft bij vonnis van 26 februari 2003 geoordeeld dat de verzekeraar zich niet kan beroepen op de opzetclausule en dat er geen sprake is van verjaring, nu er met succes een beroep gedaan kan worden op psychische overmacht.

Gerechtshof Amsterdam
datum uitspraak: 
27 januari 2005

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft op 27 januari 2005 een tussenarrest gewezen. Ook hierin is het beroep op de opzetclausule afgewezen. De vraag of de verjaring ingaat na ieder afzonderlijke onrechtmatige daad blijft nog onbeantwoord. Een deskundigenonderzoek is gelast om te beoordelen of een beroep op psychische overmacht kan worden gedaan.

 

Er is een schikking bereikt. De zaak is afgewikkeld tegen een schikkingsbedrag ad euro 200.000,00. Tijdens de lopende procedure voor het Hof Amsterdam bleek uit het deskundigenrapport dat de verzekeraar ten onrechte een beroep had gedaan op de verjaring( ivm het moment waarop het besef doordrong dat de schade die zij lijdt het gevolg was van seksueel misbruik door haar echtgenoot.
De zaak is afgehandeld.

Stand van zaken