Seksueel misbruik door vader slachtoffer

Datum garantstelling: 
1 mei 2007

Het Proefprocessenfonds steunde een zaak van slachtoffer met een borderline stoornis die gedurende zeven jaar is misbruikt door haar vader. Zij is psychisch ernstig beschadigd. De rechter is van oordeel dat vader niet aansprakelijk is voor de gehele schade en dat slechts een deel van de geëiste schadevergoeding hoeft te worden betaald. De advocaat en het slachtoffer gingen hiertegen in beroep.

Omschrijving zaak

De advocaat van het slachtoffer heeft de schade berekent op basis van de stelling dat de stoornis is ontstaan door het seksueel misbruik. De advocate begroot de schade op een bedrag ad euro 220.000, 00 ex wettelijke rente. De Rechtbank Arnhem heeft bij vonnis van 22 november 2006 aan de hand van het deskundigenonderzoek geoordeeld dat de borderline stoornis van slachtoffer is aangeboren, en niet
door het seksueel misbruik is ontstaan. De rechtbank is van oordeel dat de dader behoeft 30% van de schade te vergoeden. De advocaat beslist om in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak en vraagt het Proefprocessenfonds om garantstelling.

Beslissing Proefprocessenfonds

Het is bekend dat 80% van de borderline patiënten seksueel misbruikervaringen hebben en dat de borderline klachten konden ontstaan na seksueel misbruik. Het fonds steunt deze zaak omdat niet bewezen is dat genoemde stoornis aangeboren is en acht het van belang vast te stellen dat deze stoornis is ontstaan door en na seksueel misbruik. Het fonds staat garant voor de proceskosten en
betaalt de griffierechten.

Gerechtshof Amsterdam
datum uitspraak: 
1 februari 2010

Volgens het deskundigenonderzoek is er sprake van PTSS en van (een vorm van) een autistische stoornis. In februari 2010 heeft het hof besloten tot meervoudige comparitie. Er is een schikking in de vorm van een contactverbod voor vader getroffen. Als de zaak was doorgezet zou vader het onderste uit de kan gehaald hebben. Hij zou nu (zeer waarschijnlijk) wel toegelaten worden tot tegenbewijs dat er geen seksueel misbruik had plaatsgevonden. Dat heeft de raadsheer tijdens de comparitie wel met zoveel woorden gezegd. Dat brengt opnieuw onzekerheid en het oprakelen van het hele strafproces met zich mee.

Voor cliënte is het van groot belang dat er een eind komt aan de zaak en dat er rust komt voor haar. Partijen wonen in hetzelfde dorp en om confrontaties zoveel mogelijk te vermijden is deze overeenkomst gesloten. Deze schikking was het maximaal haalbare en de procedure is hiermee beëindigd.

Stand van zaken